Disclaimer

Gebruik van enige informatie verkregen middels deze website gebeurt voor risico van de gebruiker.

XOBIT IT Services spant zich in te waarborgen dat de te verkrijgen informatie en het aanbod van relevante content waarnaar wordt verwezen en waarin XOBIT IT Services als portal fungeert volledig en juist is, daarentegen kan XOBIT IT Services niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige onvolledige of onjuiste informatie die middels deze website gevonden wordt. XOBIT IT Services aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan uit het bezoeken van deze site of voor enige schade ontstaan uit verleende diensten, aangeboden of verwezen content.

De website van XOBIT IT Services bevat de mogelijkheid om zowel door XOBIT IT Services ontwikkelde software als door derden ontwikkelde software te downloaden. XOBIT IT Services geeft geen enkele garantie, met betrekking tot de geschiktheid voor een specifiek gebruiksdoel, de functionaliteit of bruikbaarheid van deze software. XOBIT IT Services aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade ontstaan door het downloaden, de installatie of het gebruik van deze software, behoudens bepalingen van dwingend recht inzake aansprakelijkheid.

De XOBIT IT Services-site bevat verwijzingen of hyperlinks naar andere sites die buiten het domein van XOBIT IT Services liggen. Deze zijn opgenomen ter informatie van de gebruikers en te goeder trouw geselecteerd voor de doelgroepen van XOBIT IT Services. XOBIT IT Services is niet verantwoordelijk voor de inhoud of beschikbaarheid van deze sites of bronnen. XOBIT IT Services geeft geen garantie noch aanvaardt zij enigerlei aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, data, adviezen, verklaringen, software, producten of ander materiaal op dergelijke sites of bronnen.

Het technisch functioneren van de breedbandverbindingen vallen onder het risico van de exploitant van de breedbandverbinding. XOBIT IT Services aanvaardt op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor schade voortvloeiend uit de verplichtingen van de breedbandleverancier. XOBIT IT Services vrijwaart zich voor enige vorm van aansprakelijkheid vanwege een niet onbelemmerde toegang tot de diensten van XOBIT IT Services en XOBIT IT Services geeft geen garantie met betrekking tot het functioneren van de site van XOBIT IT Services. Tevens is XOBIT IT Services niet aansprakelijk voor eventuele virussen op de site of de server van XOBIT IT Services die de informatie toegankelijk maakt. Behalve in geval van grove nalatigheid of opzet is XOBIT IT Services in geen geval aansprakelijk voor winstderving of voor bijzondere, incidentele, indirecte, bijkomende of enige andere schade die voortvloeit uit of verband houdt met het functioneren van onze site of met onze diensten ongeacht op welke wijze deze schade ontstaat.