Algemene voorwaarden

OP deze pagina vind u de algemene voorwaarden zoals deze van toepassing zijn voor Steelooper Consulting en XOBIT IT ServicesDownload: Algemene voorwaarden-Steelooper Consulting - XOBIT IT Services


Algemene voorwaarden

De eenmanszaak Steelooper Consulting, gevestigd te Schijndel, Nederland. Handelend onder denamen Steelooper Consulting en XOBIT IT Services.

Artikel 1. Toepasselijkheid

1.  Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen en op alle door onsaangegane overeenkomsten, hoe ook genaamd. Met name zijn deze voorwaarden ook vantoepassing op door ons aangegane overeenkomsten tot levering van zaken aan onze kopers.
2.  Waarin in deze algemene voorwaarden gesproken wordt over “koper” moet hieronder wordenverstaan elke natuurlijke of rechtspersoon die, tot ons in een contractuele relatie staat uithoofde van een met ons gesloten koopovereenkomst, of een andersoortige overeenkomstwenst aan te gaan. Met name wordt onder “koper” ook verstaan degene wiens opdracht envoor wiens rekening zaken worden geleverd.
3.  Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde kan uitsluitend en alleen worden afgewekenindien en voor zover zulks uitdrukkelijk, schriftelijk is overeengekomen.
4.  Indien ook de koper naar (zijn) algemene voorwaarden verwijst, zijn de voorwaarden van dekoper niet van toepassing. Dit is alleen anders indien en voor zover de toepasselijkheid van devoorwaarden van de koper niet in strijd komen met onze algemene voorwaarden, dan isslechts het in onze voorwaarden bepaalde van toepassing. Enig andersluidend beding in devoorwaarden van de koper doet aan het voorgaande niet af.
5.  Waar in deze algemene voorwaarden wordt gesproken van "levering (van zaken)", wordtdaaronder tevens verstaan het verrichten van diensten en werkzaamheden van welke aard danook.

Artikel 2. Offertes

1.  Al onze offertes dienen te worden aangemerkt als uitnodigingen aan de potentiële koper tothet doen van een aanbod. Zij binden ons derhalve op geen enkele wijze, tenzij in de offertezelf uitdrukkelijk en ondubbelzinnig (schriftelijk) het tegendeel is bepaald. De aan onsgegeven order geldt als aanbod, welke eerst na schriftelijke bevestiging onzerzijds (dezogenaamde orderbevestiging) geacht wordt door ons te zijn aanvaard.
2.  Van de door ons gedane offertes maken deel uit- met name ook wat betreft het in het vorigelid bepaalde -: ontwerpen, tekeningen, modellen, monsters, beschrijvingen, afbeeldingen endergelijke, alsmede eventuele bijlagen en bescheiden die op onze offertes betrekking hebben.Dit alles blijft, evenals door ons in dit verband gemaakte gereedschappen, ons eigendom,moet op ons verzoek aan ons worden teruggegeven en mag zonder onze uitdrukkelijkeschriftelijke toestemming niet worden gekopieerd en/of aan derden worden afgegeven. Tevensbehouden wij ons alle uit hoofde van intellectuele en industriële eigendom eventueelbestaande rechten voor.
3.  Indien de order waarop onze offerte betrekking heeft niet binnen 3 maanden na de dag waaropwij onze offerte deden bij ons is geplaatst, kunnen wij de kosten die voor ons aan het doen vanonze offerte verbonden waren, daaronder tevens begrepen de kosten van het maken van de inhet vorige lid bedoelde gereedschappen, aan de koper in rekening brengen.

Artikel 3. Totstandkoming overeenkomst

1.  Een overeenkomst met ons komt eerst tot stand wanneer wij een aan ons gegeven orderschriftelijk hebben aanvaard. Een overeenkomst wordt geacht tot stand te zijn gekomen op hetmoment waarop wij de orderbevestiging verzenden.
2.  De koper is aan zijn order, in welke vorm dan ook aan ons gegeven, gebonden gedurende eenperiode van 8 dagen na dagtekening van de order of (indien het een mondeling verstrekteorder betreft) na het geven van de order. Een verklaring van de koper dat hij zijn order wenstte annuleren of te wijzigen afgegeven gedurende deze periode van 8 dagen, kan derhalve nietvoorkomen dat een overeenkomst op basis van de (oorspronkelijke) order tot stand komt,indien wij de order alsnog aanvaarden/bevestigen binnen deze periode van 8 dagen.
3.  De door ons aan de koper verzonden orderbevestiging wordt geacht de inhoud van de geslotenovereenkomst volledig en juist weer te geven. De koper wordt geacht met de inhoud van onzeorderbevestiging in te stemmen, tenzij hij binnen 8 dagen na dagtekening van onzeorderbevestiging schriftelijk aan ons te kennen geeft dat hij zich niet met de inhoud kanverenigen.
4.  Eventuele aanvullende afspraken en/of toezeggingen gemaakt en/of gedaan door onzemedewerkers, of namens ons gemaakt en/of gedaan door andere personen die alsvertegenwoordiger optreden, binden ons alleen indien deze afspraken en/of toezeggingen dooronze tot vertegenwoordiging bevoegde bestuurder(s) schriftelijk zijn bevestigd.

Artikel 4: Duur en einde van de Overeenkomst

1.  De Overeenkomst wordt aangegaan voor een periode van 12 maanden, tenzij schriftelijk ofelektronisch per e-mail anders is overeengekomen.
2.  De Overeenkomst kan niet tussentijds worden opgezegd.
3.  De Overeenkomst wordt na afloop van de overeengekomen periode telkens van rechtswegestilzwijgend verlengd voor een periode van 12 maanden, tenzij schriftelijk of elektronisch pere-mail anders wordt overeengekomen.
4.  Beide partijen kunnen de Overeenkomst tegen het einde van een overeengekomen ofstilzwijgend verlengde periode opzeggen bij aangetekende post of elektronisch via email metinachtneming van een opzegtermijn van tenminste één maand. De opzegtermijn vangt aan opde dag volgend op die waarop de opzegging door Steelooper Consulting is ontvangen. Bijopzegging per aangetekende post dient de Klant zijn persoonsgegevens te vermelden.
5.  Indien de Overeenkomst betrekking heeft op de levering van een zaak en de artikelen 7:46aBW en verder van toepassing zijn, heeft de Klant het recht om de Overeenkomst binnen zevenwerkdagen na ontvangst van de zaak schriftelijk of elektronisch per e-mail kosteloos teontbinden. De Klant dient de ontvangen zaak alsdan ongebruikt, onbeschadigd, in originelestaat en in de originele verpakking aan Steelooper Consulting terug te leveren. De rechtstreeksaan de teruglevering verbonden kosten, verzendkosten daaronder begrepen, komen voorrekening van de Klant.
6.  Het in artikel 4 punt 5 genoemde recht op ontbinding bestaat niet indien de zaak tot stand isgebracht overeenkomstig door de Klant opgegeven specificaties en/of indien de zaak duidelijkpersoonlijk van aard is en/of de zaak computerapparatuur is en de Klant de verzegeling vandeze apparatuur heeft verbroken.
7.  Indien de Overeenkomst betrekking heeft op het verrichten van een Dienst en de artikelen7:46a BW en verder van toepassing zijn, gelden de artikelen 5.5 en 5.6 van deze AlgemeneVoorwaarden, tenzij Steelooper Consulting de Dienst in één keer heeft verricht en/ofSteelooper Consulting reeds een aanvang heeft genomen met de uitvoering van deOvereenkomst, één en ander als bedoeld in artikel 7:46i lid 4 en 5 BW.

Artikel 5. Prijzen

1.  Onze prijzen zijn exclusief omzetbelasting en tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders isovereengekomen, exclusief verpakking, kosten voor vervoer en overige kosten.
2.  De in offertes, contracten en orderbevestigingen vermelde prijzen zijn gebaseerd op de tentijde van totstandkoming van de overeenkomst geldende kostenfactoren, zoals valutakoersen,fabrikantenprijzen, grondstof- en materiaalprijzen, loon- en transportkosten,verzekeringspremies, belastingen, invoerrechten en andere heffingen van overheidswege.
3.  Wij behouden ons het recht voor om, indien na de datum waarop de overeenkomst tot stand isgekomen, maar voor de dag van levering, verhogingen in één of meer van de kostenfactorenoptreden, deze verhogingen aan de koper in rekening te brengen. Voorts hebben wij het rechtom in een dergelijk geval de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbonden te verklarenzonder dat rechtelijke tussenkomst vereist is. Dit laatste recht komt ook aan de koper, echterslechts indien wij ons binnen 3 maanden na het sluiten van de overeenkomst op het standpuntstellen dat uit veranderingen in de kosten een verhoging van de in de opdrachtbevestiginggenoemde prijs voortvloeit. Indien de koper van dit recht gebruik maakt, dient hij binnen 5dagen na ontvangst van de desbetreffende mededeling van ons bij aangetekende brief deontbinding in te roepen.

Artikel 6. Aflevering- en leveringstermijnen

1.  De door ons opgegeven levertijden gaan in op de dag waarop de overeenkomst tot stand isgekomen, mits alle gegevens die wij voor de uitvoering van de order nodig hebben in onsbezit zijn. De door ons opgegeven levertijden zullen nimmer zijn te beschouwen als fataletermijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen in de individuele overeenkomst.Bij niet tijdige levering dienen wij derhalve schriftelijk in gebreke te worden gesteld.Ingeval - in afwijking van het bovenstaande - in de individuele overeenkomst uitdrukkelijkeen boete op overschrijding van de levertijd is overeengekomen, is deze niet verschuldigdindien de overschrijding van de levertijd het gevolg is van de in artikel 10 van deze algemenevoorwaarden genoemde gevallen van overmacht.
2.  Tenzij uit de orderbevestiging het tegendeel blijkt, geschiedt de levering van zaken francohuis wanneer het factuurbedrag meer dan € (bedrag in cijfers), zegge: (bedrag in letters)bedraagt. Verder reizen de zaken voor rekening en risico van de kopers.Buitenlandse kopers leveren wij, indien niet anders overeengekomen, af magazijn. Verderreizen de zaken voor rekening en risico van de kopers. Uit- en inklaring wordt door onsverzorgd, doch is voor rekening van de koper.
3.  Tenzij kopers zelf voor expediteur zorgen worden de zaken door ons verzonden op de naarons oordeel gunstige wijze met door ons te kiezen expediteurs voor rekening en risico van dekoper.
4.  Verzoekt een koper om de levering van zaken op een andere dan de gebruikelijke wijze tedoen plaatsvinden, dan kunnen wij de hieraan verbonden kosten aan de koper in rekeningbrengen.
5.  Indien de levering in gedeelten geschiedt, hebben wij het recht iedere levering als eenafzonderlijke transactie te beschouwen.
6.  De koper is gehouden het gekochte binnen de overeengekomen tijd af te nemen.Bij gebreke daarvan zijn wij gerechtigd op - zulks te onzer keuze - op grond van het bepaaldein artikel 6:60 Burgerlijk Wetboek te vorderen dat de bevoegde rechter ons van onzeverbintenis tot levering van de overeengekomen zaken zal bevrijden, danwel om zondervoorafgaande ingebrekestelling betaling van koopprijs van het niet afgenomen gedeelte tevorderen.Indien de koper niet aan zijn betalingsverplichting voldoet, zijn wij gerechtigd deovereenkomst zonder rechtelijke tussenkomst ontbonden te verklaren. Indien de koperovereenkomstig het bovenstaande in gebreke blijft worden de zaken geacht te zijn afgeleverden zullen wij de zaken voor rekening en risico van de koper, tegen vergoeding van alle daaruitvoortvloeiende kosten, opslaan.

Artikel 7. Reclame door de koper

1.  De koper staat in voor de juistheid en de volledigheid van en is verantwoordelijk voor degegevens die hij ons verstrekt heeft.De koper moet waar het de in onze offerte, of wat daarvan ex artikel 2 lid 2 deel uitmaakt,door ons verstrekte gegevens, maten, kleurechtheid en dergelijke betreft, rekening houden metde gebruikelijke spelingen en met kleine wijzigingen in de door ons geleverde zaken. Meer inhet bijzonder geldt zulks voor afwijkingen van de gecontracteerde hoeveelheid; ook hier dientde koper rekening te houden met gebruikelijke spelingen.De door ons geleverde zaken mogen dus van de omschrijving in de order afwijken indien envoor zover het gaat om kleine maatverschillen, hoeveelheidverschillen en ondergeschiktenwijzigingen.
2.  Klachten van de koper, die betrekking hebben op gebreken aan zaken die uiterlijkwaarneembaar zijn, moeten door de koper binnen 8 dagen na levering of binnen 8 dagen nafactuurdatum, indien de zaken niet aan de koper (konden) worden geleverd, aan ons ter kennisworden gebracht. Dit dient te geschieden per aangetekende brief met daarin een duidelijkenauwkeurige omschrijving van de klacht en onder opgave van de factuur, waarmee debetreffende zaken zijn gefactureerd. Koper dient een zorgvuldige en tijdige controle teverrichten.
3.  Gebreken die ten tijde van de levering niet uiterlijk waarneembaar waren, noch bij eenzorgvuldige en tijdige controle konden blijken, moeten door de koper binnen 8 dagen na hetaan het licht treden van deze gebreken aan ons ter kennis worden gebracht op de wijze alsvermeld in lid 2.
4.  Ieder vorderingsrecht van de koper jegens ons betrekking hebbend op gebreken in de door onsgeleverde zaken, vervalt indien:a. de gebreken niet binnen lid 2 en 3 hiervoor gestelde termijnen en/of niet op de daaraangegeven wijze aan ons ter kennis zijn gebracht;b. de koper ons geen/onvoldoende medewerking verleent ter zake een onderzoek naar degegrondheid van de klachten;c. de koper de zaken niet op de juiste wijze heeft opgesteld, behandeld, gebruikt, bewaard, ofonderhouden of hij de zaken heeft gebruikt of behandeld onder omstandigheden of voordoeleinden anders dan door ons voorzien;d. De toepassing van het gebruik van de zaken met betrekking tot welke de klachten zijn geuitdoor de koper wordt voortgezet;e. de in de individuele overeenkomst genoemde garantietermijn is verstreken of, indien zo'ntermijn ontbreekt, de klachten eerst worden geuit nadat een periode van meer dan 12 maandensedert de levertijd is verstreken.
5.  In geschillen omtrent de kwaliteit van de door ons geleverde zaken zal een door onsaangegeven te goeder naam bekend staand bureau een bindende uitspraak doen.

Artikel 8. Aansprakelijkheid

1.  Uitsluitend indien de garantieverplichtingen ter zake de door ons geleverde zaken niet doorderden (zoals fabrikanten) op zich zijn genomen, kan de koper jegens ons (garantie-)aanspraken doen gelden.Onze aansprakelijkheid is in dat geval beperkt tot gebreken die een gevolg zijn van fabricage-en materiaalfouten.
2.  Ingeval van reclame zijn wij, indien de gegrondheid van de reclame, de kwaliteit betreffende,door ons wordt vastgesteld en voor ons tevens aansprakelijkheid als bedoeld in lid 1 bestaat,uitsluitend gehouden tot zulks te onzer keuze:a. (kosteloos) herstel van gebreken;b. levering van vervangende zaken c.q. onderdelen, na terugontvangst van de gebrekkigezaken c.q. onderdelen;c. terugbetaling van de ontvangen koopsom/creditering van de aan de koper gezonden factuurmet ontbinding zonder rechtelijke tussenkomst van de gesloten overeenkomst, alles voorzover de koopsom, de factuur en de overeenkomst op de geleverde gebrekkige zakenbetrekking hebben;d. een in overleg met de koper te betalen schadeloosstelling in ander vorm dan hiervoorbedoeld.
3.  Indien de koper zonder voorafgaande, uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming aan dezaken reparaties en/of wijzigingen heeft uitgevoerd/doen uitvoeren, vervalt elkegarantieverplichting onzerzijds.
4.  Behoudens eventuele verplichtingen van ons uit hoofde van het bovenstaande zijn wij nimmergehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de koper en anderen, tenzij ersprake is van opzet of schuld onzerzijds (door degenen die ons voor aansprakelijk houdt metde middelen rechtens aan te tonen). blijft het gekochte binnen de overeengekomen tijd af tenemen.Met name zijn wij ook nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, directe- ofindirecte schade, hoe ook genaamd winstderving en stilstandschade daaronder begrepen -geleden door de opdrachtgever, diens ondergeschikten en bij of door hem tewerkgestelde ofderden ontstaan, door hele of gedeeltelijke (her)leveringen van zaken, vertraagde ofondeugdelijke levering, of het uitblijven van levering van zaken of door de zaken zelf.
5.  De koper is niet gerechtigd de zaken waarover geen gemotiveerde reclame bestaat terug tezenden. Geschiedt dit zonder geldige redenen toch, dan zijn alle kosten aan terugzendingverbonden ten laste van de koper. Wij zijn in dat geval vrij de zaken voor rekening en risicovan de koper onder derden op te slaan.
6.  De koper is gehouden ons te vrijwaren voor alle aanspraken die derden ter zake van deuitvoering van de overeenkomst tegen ons mochten doen gelden, voor zover de wet zich erniet tegen verzet dat de uit deze aanspraken voortvloeiende schaden en kosten voor rekeningvan de koper komen.

Artikel 9. Eigendomsvoorbehoud en zekerheid

1.  Door ons geleverde zaken blijven ons eigendom tot aan het moment van volledige betalingvan al hetgeen de koper uit hoofde van, samenhangende met of voortvloeiende uit de door onsgeleverde zaken aan ons verschuldigd is. Indien wij zulks nodig oordelen hebben wij het rechtvan de koper zekerheid ten aanzien van de nakoming zijn verplichtingen te eisen.
2.  De koper heeft niet het recht de niet betaalde zaken in pand te geven daarop bezitloospandrecht te vestigen of enigen ander zakelijk of persoonlijk recht ten behoeve van een derdedaarop te vestigen.
3.  Onverminderd het hiervoor in dit artikel bepaalde is het de koper toegestaan de zaken aanderden te verkopen, doch zulks uitsluitend in het kader van zijn normale bedrijfsvoering.Alsdan is de koper gehouden de verkregen gelden onverwijld aan ons over te dragen, dan wel,indien niet tegen contante betaling is verkocht, de verkregen vorderingen onverwijld aan onsover te dragen.
4.  Indien tengevolge van be- of verwerking door de koper ons eigendomsrecht rustend op dedoor ons geleverde zaken verloren is gegaan, is de koper verplicht onverwijld ten behoeve vanons een bezitloos pandrecht te vestigen op de zaken ontstaan na de be- of verwerking.
5.  Wij zijn te allen tijde gerechtigd de zaken die zich onder de koper (of derden) bevinden, maarons in eigendom toebehoren, onder ons te nemen, zodra wij in redelijkheid kunnen aannemendat de reële kans bestaat dat de koper niet aan zijn verplichtingen zal voldoen. Het voorgaandelaat onverlet de rechten zoals die voor ons voortvloeien uit het gemene recht: met namebehouden wij ook het recht de koper na het onder ons nemen van de zaken totschadevergoeding aan te spreken.
6.  De koper is verplicht het risico van brand en diefstal ten aanzien van de niet betaalde zaken teverzekeren en op ons verzoek deze verzekering aan te tonen.

Artikel 10. Betaling

1.  Betaling dient te geschieden in Nederlandse valuta of Euro, tenzij anders overeengekomen,zonder enige aftrek of korting contant ter plaatse waar wij zijn gevestigd of door overmakingop een door ons aangewezen bank- of girorekening, in beide gevallen onmiddellijk na delevering van de betreffende zaken, althans uiterlijk binnen 30 dagen na de factuurdatum, ditalles tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Bij betaling per bank of girogeldt de dag van creditering van onze band of girorekening als de dag van betaling.
2.  Indien de koper niet tijdig tot (algehele) betaling overgaat, is hij in verzuim zonder datdaarvoor een nadere ingebrekestelling is vereist. Alsdan hebben wij het recht, indien een voorzover voldoende samenhang bestaat met het niet nakomen van de koper, de nakoming van alonze verbintenissen jegens de koper op te schorten, onverminderd al onze rechten uit hetgemene recht voortvloeiend.
3.  Ook zijn wij gerechtigd voor alle nog te verrichten leveringen contante betaling vooraflevering van de  zaken of garantie voor tijdige betaling te verlangen. Voorts zijn wij alsdangerechtigd de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden, waarbij op de koperalsdan de verplichting rust tot teruggave van de geleverde zaken, dan wel de verplichting totanderszins ongedaan maken van de door ons verrichte prestatie, onverminderd ons recht opschadevergoeding. Blijft de koper in gebreke met tijdige betaling, dan verbeurt hij aan ons,dan wel de kredietverzekeraar van verkoper, zonder dat een nadere aanzegging onzerzijdsnodig is, vanaf de vervaldatum tot aan de dag der algehele betaling een rente gelijk aan dewettelijke rente plus 4 % per jaar, berekend over het niet betaalde bedrag, welke renteonmiddellijk zonder nadere ingebrekestelling opeisbaar is.Alle met de incasso van gefactureerde bedragen gemoeide kosten (met inbegrip van debuitengerechtelijke incassokosten) komen ten laste van de debiteur. De buitengerechtelijkeincassokosten bedragen minimaal 15 % van de hoofdsom met een minimum van € 50,-- allesexclusief omzetbelasting.Bovendien zijn alle nadelige gevolgen van koersverlies of anderszins uit te late betaling ofniet betaling voortvloeiend voor rekening van de koper, zelfs al zou koper volgens de in zijnland bestaande bepalingen tijdig aan zijn betalingsverplichtingen voldaan hebben, dochomstandigheden of maatregelen buiten zijn controle de transfer hebben doen plaatsvinden opvoor ons nadelige wijze.
4.  Betalingen strekken conform artikel 6:44 Burgerlijk Wetboek eerst in mindering op de in lid 3bedoelde kosten, vervolgens in mindering op de verschenen rente en tenslotte in mindering opde hoofdsom en de lopende rente.
5.  Indien in de financiële positie van koper na het tot stand komen van de overeenkomst, dochvoor de aflevering der zaken een aanzienlijke verslechtering optreedt, zijn wij gerechtigdgeheel of gedeeltelijk af te zien van verdere uitvoering van de overeenkomst, dan wel eenwijziging van de betalingsvoorwaarden te vorderen.
6.  Verkoper kan zijn vorderingen uit hoofde van alle transacties overdragen aan eenkredietverzekeraar naar zijn keuze.

Artikel 11. Overmacht
Onder overmacht dient te worden verstaan, elke omstandigheid buiten onze macht die van dien aardis dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet van ons kan worden gevergd (niettoerekenbare tekortkomingen in de nakoming). Onder overmacht wordt mede verstaan: oorlog,onlusten en vijandelijkheden van welke aard ook, blokkade, boycot, natuurrampen, epidemieën,gebrek aan grondstoffen, verhindering en onderbreking van de transportmogelijkheden, storingen inons bedrijf, in- en uitvoerbeperkingen of -verboden, belemmeringen veroorzaakt door maatregelen,wetten of bestluiten van internationale, nationale en regionale (overheid-) instanties. Indien wij doorovermacht onze leveringsplicht niet, niet behoorlijk of niet tijdig kunnen nakomen zijn wij gerechtigdde overeenkomst of het nog niet uitgevoerde gedeelte als ontbonden te beschouwen, dan wel voorbepaalde of onbepaalde tijd op te schorten, zulks te onzer keuze. Ingeval van overmacht kan de koperons niet tot schadevergoeding aanspreken.

Artikel 12. Toepasselijk recht
Op de door ons gedane offertes en op alle door ons aangegane overeenkomsten is uitsluitendNederland recht van toepassing.

Artikel 13. Geschillenbeslechting
Alle geschillen van welke aard ook verband houdende met/voortvloeiende uit door ons aangeganeovereenkomsten en door ons verrichte leveringen worden berecht door de bevoegde rechter inNederland.De eenmanszaak Steelooper Consulting, gevestigd te Schijndel, Nederland